Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Knihovní řád

Čl. Všeobecná ustanovení

Obecní knihovna v Mladějově na Moravě je součástí kulturního života obce Mladějov na Moravě. Je veřejnou knihovnou, která poskytuje výpůjční služby a další odborné služby spojené s právem občana na informace.

 

Čl. 2 Služby knihovny

Knihovna poskytuje výpůjční a další odborné knihovnické služby. Výpůjční služby poskytuje zdarma, cenu za vybrané služby účtuje podle sazebníku.

 

Čl. 3 Práva a povinnosti uživatele            

1. Uživatelem knihovny se může stát:
a. každý občan ČR (děti a mládež do 15 let se souhlasem zákonného zástupce), který má bydliště, pracoviště nebo školu v místě sídla knihovny nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat
b. příslušník jiného státu, který má povolení k trvalému pobytu v ČR za stejných podmínek jako občan ČR
c. veřejná instituce v místě knihovny a obvodu obecní knihovny
2. Průkazy uživatele se vystavují:
a. občanům ČR po vyplnění a podpisu přihlášky,po předložení platného občanského průkazu (služebního průkazu) a seznámení se s knihovním řádem.
b. příslušníkům jiných států po vyplnění a podpisu přihlášky, po předložení platného cestovního pasu a povolení k pobytu v ČR, seznámení se s knihovním řádem.
c. dětem do 15 let po vyplnění přihlášky a písemného potvrzení jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce o převzetí hmotné odpovědnosti
d. veřejným institucím po vyplnění přihlášky opatřené podpisem ředitele, razítkem instituce, po seznámení s knihovním řádem a po předložení občanského průkazu pracovníka pověřeného stykem s knihovnou.
3. Průkaz uživatele je:
dokladem pro styk s knihovnou a jeho platnost se každoročně obnovuje. Uživatel ručí za nezneužití průkazu, ztrátu je povinen ihned knihovně oznámit. Při ztrátě průkazu je uživatel povinen zaplatit stanovený manipulační poplatek za vystavení nového průkazu.
4. Uživatel je povinen:
hlásit knihovně změnu jména a bydliště. Změní-li zaměstnání pracovník instituce, který byl ustanoven stykem s knihovnou, je ředitel instituce povinen ohlásit tuto změnu knihovně.
5. Uživatel má právo:
na volný přístup do výpůjčních prostor po předložení platného uživatelského průkazu, výjimečně (k prezenčnímu studiu a při jednorázové výpůjčce) po předložení občanského nebo služebního průkazu.
6. Uživatel je povinen:
dodržovat knihovní řád, dbát pokynů pracovníků knihovny a podřídit se kontrolním opatřením, která jsou potřebná k udržení pořádku a ochrany majetku. Dále je povinen ve všech prostorách knihovny dodržovat klid, pořádek a čistotu. V prostorách knihovny je zakázáno kouřit, konzumovat potraviny a nápoje.
7. Knihovna neručí za odložené věci uživatelů.

 

Čl. 4 Výpůjční služby       

1. Knihy a starší časopisy se půjčují nejdéle na dobu jednoho měsíce. Vybrané, označené tituly periodik mají výpůjční lhůtu zkrácenou. Výpůjční doba může být prodloužena, pokud dokument nežádá další čtenář. V odůvodněných případech může být výpůjční doba zkrácena, případně může knihovna žádat bezodkladné vrácení dokumentů. Dokumenty označené jako "Příruční knihovna" (PK) se domů nepůjčují. Jedná se o dokumenty nenahraditelné hodnoty, ojedinělé exempláře, encyklopedie a slovníky pro poskytování informací, poslední čísla novin a časopisů. Výpůjční doba u audiovizuálních nosičů je sedm dní a uživatel je nesmí rozmnožovat v rozporu s autorským zákonem.
2. Na jednu uživatelskou legitimaci může být půjčeno nejvýše 25 dokumentů. Za všechny půjčené dokumenty ručí uživatel ode dne půjčení a nesmí je půjčovat dalším osobám.
3. Nevrátí-li uživatel dokument ve stanovené době, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení. Knihovna vymáhá vrácení dokumentů písemnými upomínkami (1., 2., 3. a předsoudní upomínka). Jestliže uživatel dokumenty nevrátí ani na předsoudní upomínku do 15 dnů, postupuje knihovna další vymáhání advokátní poradně a uživatel je povinen zaplatit náklady s tímto jednáním spojené.
4. Uživatel je povinen ohlásit při půjčování všechny závady na přebíraném dokumentu a vrátit jej v takovém stavu, v jakém ho převzal. Nese odpovědnost za jeho poškození a uhradí knihovně náklady na jeho opravu. Právo navštěvovat knihovnu a užívat její služby může být uživateli odebráno z hygienických důvodů. Knihovna je oprávněná odmítnout služby také uživateli, který hrubě porušuje knihovní řád (poškozování vypůjčených dokumentů, soustavné nedodržování výpůjční lhůty, nevhodné chování v prostorách knihovny apod.).
5. Za ztracený nebo poškozený dokument může knihovna požadovat:
a. Náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě nebo pořízením vázané kopie díla, případně zaplacením ceny kopie pořízené knihovnou, včetně zaplacení vazby.
b. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Při stanovení výše náhrady se vychází z ceny, kterou mělo dílo pro knihovnu v době ztráty nebo poškození a k této ceně se připočítává manipulační poplatek za zpracování.
c. Uživatel je povinen hradit veškeré náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly. Pokud se knihovna se čtenářem nedohodne, rozhodne o náhradě a jejích způsobech soud.

 

 Čl. 5 Speciální služby        

1. Meziknihovní výpůjční služba.
Dokumenty, které knihovna ve svém fondu nemá, mohou být uživateli zajištěny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Za každý zprostředkovaný titul si knihovna účtuje manipulační poplatek a poštovné. Knihovna, která žádala o výpůjčku dokumentu prostřednictvím MVS a uživatel, kterému byl dokument půjčen, jsou povinni zachovávat všechny všeobecné a individuální podmínky, stanovené knihovnou, která dokument půjčila. O případné prodloužení výpůjční lhůty je třeba požádat alespoň 5 pracovních dnů před jejím uplynutím.
2. Záznamová služba.
Na dokument, který je právě zapůjčen, je možno žádat rezervační záznam. Záznam se provádí na každý titul samostatně a uživatel je písemně vyzván, aby si dokument vyzvedl nejdéle do 10 dnů. Uživatel je povinen zaplatit poštovné, a to i v případě, že si dokument nevyzvedl.
3. Ostatní speciální služby.
Knihovna poskytuje a zprostředkovává i další knihovnické, bibliografické, informační a reprografické služby. Na požádání zajišťuje bibliografické informace a tematické soupisy dokumentů. Školním a výchovným zařízením zajišťuje lekce knihovnicko informatické výchovy, exkurze a besedy, které však musí být dohodnuty předem.

 

Čl. 6 Závěrečná ustanovení            

1. Výjimky z knihovníhom řádu povoluje vedoucí nebo jím pověřený pracovník.